Radon

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radon sönderfaller.Radon har en halveringstid 3,82 dygn.

Radonutredning

Vid radonutredning är det viktigt att veta om radonet kommer från marken,byggmaterialet eller vattnet.

Om årsmedelvärdet är högre än 200bq/m3 är det en olägenhet för människors hälsa.Ärdet mer än 0,3u Sv/h uppmätt gammastrålning från byggmaterialet bör radonhalten mätas.100Bq /L dricksvatten,tjänligt med anmärkning 1000Bq/L dricksvatten,otjänligt.

HEM